W wyniku realizacji dwóch umów:

  • Renowacja (uszczelnienie) kanałów sanitarnych w Słotwinie
  • Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie

w pierwszych miesiącach 2018 roku pomyślnie zakończono roboty budowlane w miejscowości Słotwina:

– wybudowano 392,68 m sieci wodociągowej oraz  516,11 m sieci kanalizacji sanitarnej. Tym samym umożliwiono w północnej części Słotwiny podłączanie nowobudowanych domów do zbiorczej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

– zaprojektowano i przeprowadzono renowację 2 304,92 m sieci kanalizacji sanitarnej, renowację 29 szt. betonowych studni na kanalizacji sanitarnej oraz wybudowano 4 studnie inspekcyjne na tej sieci. Realizacja tego zadania przyniosła zakładany efekt ekologiczny – wyeliminowanie napływu wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej i likwidację eksfiltracji ścieków do gruntu. Znacząco  poprawiły się warunki hydrauliczne przepływu ścieków oraz warunki bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji sieci.

W marcu br., w ramach realizacji umowy Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie, rozpoczęły się roboty budowlane w miejscowości Komorów, których zakończenie planowane jest na czerwiec 2019r.

Jeszcze w tym roku, we wrześniu, planowana jest dostawa wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej, a na początku listopada dostawa osprzętu do inspekcji TV i trasowania kanałów sanitarnych (umowę na dostawę osprzętu podpisano 02.05.2018 r.). Zakupione wyposażenie umożliwi nie tylko sprawne i bezpieczne usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej ale również stałą eksploatację i monitoring stanu technicznego sieci kanalizacyjnej, bez konieczności zlecania tych usług firmom zewnętrznym.