Konferencja w Komorowie

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców KOMOROWA  na konferencję podsumowującą projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”  dofinansowany z Funduszy Europejskich,

która odbędzie się w poniedziałek 25 listopada 2019 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Komorowie

Podczas spotkania omawiane będą kwestie związane z przyłączaniem do nowej sieci

Serdecznie zapraszamy

Realizacja wielomilionowego projektu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

We wrześniu bieżącego roku pomyślnie zakończono wszystkie roboty budowlane związane z realizacją Projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”. Jednak to nie koniec robót dla Spółki ŚGPK.

W Komorowie będą trwały prace związane z przepięciem odbiorców wody do nowej sieci, z przepięciem dostawców ścieków do nowego systemu kanalizacji zbiorczej – i najważniejsze: wpięcia do nowego systemu kanalizacyjnego instalacji kanalizacji sanitarnych, które dotychczas były podłączone do bezodpływowych zbiorników lub kanalizacji deszczowej. Wszystkie posesje w Komorowie powinny być podłączone do nowego systemu kanalizacji sanitarnej najpóźniej do 30.06.2020 roku.

Przed przystąpieniem do wykonania takiego przepięcia właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Spółki (Bystrzyca Dolna 55A) wniosku o zapewnienie odbioru ścieków i wydanie technicznych warunków podłączenia – wniosek (formularz nr 13) można pobrać ze strony ŚGPK

http://www.sgpk.pl/Skladniki/formularze/wniosek_o_zapewnienie.pdf

Dopiero po zakończeniu tych prac będziemy mogli powiedzieć, że w Komorowie stan środowiska naturalnego znacząco się poprawił, a cieki wodne będą wolne od nieprzyjemnych zapachów i odpadów.

Kolejne zadanie zrealizowane

W styczniu 2019 r. zakończono roboty budowlane związane z rozbiórką nieczynnej oczyszczalni ścieków w Komorowie. Dzięki projektowi „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świdnica” usunięto obiekty, które stanowiły potencjalne zagrożenie dla osób postronnych (a szczególnie dzieci). Zniknęły ruiny dawnych budynków: przepompowni i budynku gospodarczego, rozebrany został osadnik Imhoffa, boks składowy i pozostałości po studniach kanalizacyjnych. Teren został uporządkowany, a zmiany można obejrzeć na załączonych zdjęciach. Na uporządkowanym terenie planowana jest kolejna inwestycja ŚGPK – odwiert nowej studni głębinowej.

 

Realizacja Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”

W wyniku realizacji kolejnych dwóch umów na

  • dostawę osprzętu do inspekcji TV i trasowania kanałów kanalizacji sanitarnej
  • zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej 

od września 2018 r. Spółka dysponuje nowoczesnym sprzętem umożliwiającym nie tylko szybszą interwencję w przypadku zatorów na sieci kanalizacji sanitarnej, ale również efektywniejszą pracę przy bieżącej eksploatacji 34 przepompowni ścieków i ponad 78 km sieci kanalizacji sanitarnej.

W trakcie realizacji jest największe zadanie projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie. 

W dniu 16.11.2018r. została podpisana umowa na likwidację obiektów nieczynnej oczyszczalni ścieków w m. Komorów,  która pozwoli na przywrócenie terenu dawnej oczyszczalni do użyteczności.

Podpisanie umowy na likwidację nieczynnej oczyszczalni ścieków w m. Komorów

W dniu 16.11.2018r. została podpisana umowa na likwidację nieczynnej oczyszczalni ścieków w m. Komorów w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.

Wykonawcą prac będzie firma:

Robert Kleniuk Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane,

ul. Bratkowa 1, 

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Wartość umowy wynosi: 84.870,00 zł

Termin zakończenia umowy: 28.02.2019r.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Funduszu Spójności, a wkład krajowy stanowi pożyczka inwestycyjna udzielona Spółce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nad prawidłowością wykonania umowy czuwać będzie Inżynier Kontraktu – firma ENVI Konsulting ul. J.Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.

Realizacja Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”

W wyniku realizacji dwóch umów:

  • Renowacja (uszczelnienie) kanałów sanitarnych w Słotwinie
  • Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie

w pierwszych miesiącach 2018 roku pomyślnie zakończono roboty budowlane w miejscowości Słotwina:

– wybudowano 392,68 m sieci wodociągowej oraz  516,11 m sieci kanalizacji sanitarnej. Tym samym umożliwiono w północnej części Słotwiny podłączanie nowobudowanych domów do zbiorczej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

– zaprojektowano i przeprowadzono renowację 2 304,92 m sieci kanalizacji sanitarnej, renowację 29 szt. betonowych studni na kanalizacji sanitarnej oraz wybudowano 4 studnie inspekcyjne na tej sieci. Realizacja tego zadania przyniosła zakładany efekt ekologiczny – wyeliminowanie napływu wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej i likwidację eksfiltracji ścieków do gruntu. Znacząco  poprawiły się warunki hydrauliczne przepływu ścieków oraz warunki bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji sieci.

W marcu br., w ramach realizacji umowy Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie, rozpoczęły się roboty budowlane w miejscowości Komorów, których zakończenie planowane jest na czerwiec 2019r.

Jeszcze w tym roku, we wrześniu, planowana jest dostawa wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej, a na początku listopada dostawa osprzętu do inspekcji TV i trasowania kanałów sanitarnych (umowę na dostawę osprzętu podpisano 02.05.2018 r.). Zakupione wyposażenie umożliwi nie tylko sprawne i bezpieczne usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej ale również stałą eksploatację i monitoring stanu technicznego sieci kanalizacyjnej, bez konieczności zlecania tych usług firmom zewnętrznym.